Aktualizacja rozkładu zajęć

 

Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się od 19 września 2022 r. Harmonogram zajęć dostępny jest w zakładce Uczniowie : Zajęcia pozalekcyjne.

Zgodę rodzica na udział w zajęciach pozalekcyjnych należy przekazać bezpośrednio nauczycielowi lub przekazać do sekretariatu szkoły.

 

Stypendium szkolne

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, których dochód na członka rodziny netto nie przekracza 600 zł na osobę, są uprawnieni do uzyskania takiej formy pomocy. Wypełnione wnioski o stypendium wraz z oświadczeniami należy składać u pedagoga szkolnego Marzeny Tańskiej do 15 września 2022 r.

Informacja dla szkół

Oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów

Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

Oświadczenie KPA

Zaświadczenie pracodawca stypendia

Oświadczenie o przesunięciu terminu

Rodo_styp_zas

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

 

Zasady przyznawania i wypełniania dokumentów w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie mopsolsztyn.bip.gov.pl