W naszej szkole funkcjonuje gabinet terapii pedagogicznej prowadzony przez nauczycieli terapii pedagogicznej: 
Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Do zadań nauczyciela terapeuty należy:
  • diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
  • usprawnianie, korekta i kompensacja zaburzonej funkcji, w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej,
  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
  • opracowywanie indywidualnych programów terapii z uwzględnieniem potrzeb dzieci,
  • stosowanie licznych wzmocnień pozytywnych w połączeniu z modelowaniem zachowania poprzez naśladownictwo,
  • współpraca z rodzicami, nauczycielami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.