W naszej szkole funkcjonuje gabinet  logopedii prowadzony przez nauczyciela logopedę 
   Panią Joannę Rychlik

Do zadań logopedy należy:
  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
  • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
  • organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.