W naszej szkole funkcjonuje
gabinet  logopedii
prowadzony przez nauczycieli logopedów

Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Asia_Rychlik__terapia__1.jpg
 
 

 

 
 
 
 
Do zadań logopedy należy:
  1. przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
  4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
  5. organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.