"Człowiek jest tyle wart ile czyni dla drugiego człowieka"
                                           

Opiekunką szkolnego koła PCK jest Pani
  Joanna Rychlik

*** 
Zarząd Koła

 

             Julia Maksymowicz 8b   
             Mikołaj Jurewicz 7c  

 


 

Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas IV - VI, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest:

 

 • - wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia
 • - promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • - przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • - kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • - kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • - nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • - propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • - upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

    Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Uczniowie podejmują działania opiekuńcze, redakcyjne, promocji zdrowia, ratowników medyczno - sanitarnych, ekologiczne.

    W planowaniu pracy oświatowo - zdrowotnej koła uwzględnia się propozycje Zarządu Rejonowego PCK, działania okazjonalne wynikające z tradycyjnych terminów oraz rzeczywiste potrzeby naszej szkolnej społeczności.

  Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:
 • - organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • - projekcje filmów
 • - organizowanie konkursów i imprez wychowawczo - zdrowotnych:
  • - konkursy plastyczne
  • - konkurs "Wiedzy o zdrowiu"
  • - Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu (laureaci etapu szkolnego reprezentują szkołę w Rejonowej i Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu)
 • - eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł) - 
 • - współorganizowanie imprez (Wigilia, Mikołajki, kiermasze) 
 • - podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym np. "Żak", "Gorączka złota", "Jedna czekolada - jeden gorący posiłek", "Pomocna dłoń"
 • - organizowanie we współpracy ze Społecznym Instruktorem Młodzieżowym szkolenia z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • - Posiedzenie Opiekunów PCK
 • - Akcja rozprowadzania czekolad - cegiełek
 • - Reprezentowanie szkoły w  Olimpiadzie Rejonowej " Zdrowy styl życia" w Zespole Szkół Gastronomicznych

 •   Podejmowane przez SK PCK przedsięwzięcia są wspierane przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów - sympatyków koła. Jest to działalność pożyteczna i bezinteresowna  .