Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie realizuje projekt „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” RPWM. 02.02.01-28-0015/19.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

„Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” to projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie. Cel główny projektu to rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia kształcenia ich kompetencji kluczowych, profesjonalizację kadry nauczycielskiej, wsparcie rodziców i wyposażenie pracowni przedmiotowych.

Uczniowie Szkoły podstawowej nr9 w Olsztynie zostaną objęci wsparciem w postaci:

  • zajęć w zakresie kompetencji kluczowych: dydaktyczno-rozwijających z elementami informatyki dla klas I-III, dydaktyczno-rozwijających z matematyki dla klas IV-VIII, dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami z matematyki w klasach I-VIII, zajęcia dydaktyczno- wyrównawczych i zajęcia-rozwijających z języka angielskiego i niemieckiego, Trening Umiejętności Społecznych.
  • zajęć w zakresie kompetencji cyfrowych: koło informatyczne z robotyką oraz warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia/warsztaty:

  • Motywacja i inspiracja – najważniejsze narzędzia nauczyciela
  • Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce
  • Matematyka z kartami Grabowskiego
  • Warsztaty z Akademią LEGO Education
  • KODOWANIE NA DYWANIE
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK
  • Wskazówki matematyczno-organizacyjne w realizacji zajęć matematycznych dla dzieci według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

Rodzice uczniów Szkoły podstawowej nr9 w Olsztynie będą mogli wziąć udział w warsztatach w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dla uczniów biorących udział w zajęciach przewidziano materiały szkoleniowe. Jako uzupełnienie zajęć zaplanowano ciekawe wyjazdy edukacyjne.

Czas realizacji projektu: 1.07.2021-30.06.2022

Wartość projektu: 392 981,25 zł

w tym wkład UE: 334 034,06 złDOKUMENTY DO POBRANIA:


Harmonogram wycieczki w ramach projektu z „Matematyką w świat”

 

Harmonogram zajęć dla uczniów klas I-III w ramach projektu z „Matematyką w świat” II półrocze

Harmonogram zajęć dla uczniów klas IV-VIII w ramach projektu z „Matematyką w świat” II półrocze

 

Harmonogram zajęć dla uczniów klas I-III w ramach projektu z „Matematyką w świat” I półrocze

Harmonogram zajęć dla uczniów klas IV-VIII w ramach projektu z „Matematyką w świat” I półrocze

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu z „Matematyką w świat”

Harmonogram Cyberbezpieczeństwo dla uczniów w ramach projektu z „Matematyką w świat”

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia - UCZEŃ

Karta zgłoszenia - RODZIC

Karta zgłoszenia - NAUCZYCIEL

Deklaracja udziału w Projekcie 

Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

Oświadczenie uczestnika - wizerunek