Spis treści NAZWA INNOWACJI:

Innowacja programowo-metodyczna w zakresie nauczania języka niemieckiego, matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa.„Deutsch im Alltag” („Niemiecki na co dzień”).

 

AUTORZY:

Dorota Krzyżak, Barbara Goliszewska - nauczycielki języka niemieckiego,

Joanna Ciechowska - nauczycielka matematyki,

Dorota Krzyżak - nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa.

 

CZAS REALIZACJI:  wrzesień 2020 – czerwiec 2022

 

ODBIORCY: 

klasa 7n  w roku szkolnym 2020-2021
klasa 7a i 8n  w roku szkolnym 2021-2022

 

UZASADNIENIE:

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Deutsch im Alltag” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka niemieckiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku niemieckim, a także poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów niemieckojęzycznych.

OPIS I ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Innowacja „Deutsch im Alltag” wpisuje się w założenia podstawy programowej, w której szczególną uwagę zwraca się na stosowanie w nauczaniu metod praktycznych i zdobywania umiejętności potrzebnych uczniowi w życiu codziennym. Jej nadrzędnym celem jest skuteczne porozumiewanie się w mowie i w piśmie oraz osiąganie przez uczniów różnych celów komunikacyjnych.

GŁÓWNYMI CELAMI NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO SĄ:

  • osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka niemieckiego;
  • wzbogacanie słownictwa oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego;
  • pogłębianie wiedzy ogólnej uczniów z przedmiotów objętych innowacją;
  • stosowanie języka w sposób praktyczny, jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów;
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w tym w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych,  a w dalszej przyszłości również do podjęcia studiów w kraju i za granicą, zwiększając ich szanse na rynku pracy.