Program wczesnej profilaktyki „Cukierki”
Program „Cukierki” opiera się na bajce Agnieszki Grzelak o takim samym tytule. Ma on na celu kształtowanie dystansu w relacjach
z osobami nieznajomymi. Dzieci uczą się, jak należy zachować się
w sytuacjach kiedy osoba nieznajoma proponuje im  np. słodycze, próbuje dostać się do mieszkania itp. Uzyskują w sposób adekwatny do wieku informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń
z nim związanych. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijają samodzielne i twórcze myślenie, budują poczucie własnej wartości, uczą się, że współpraca jest jedną z form zapobiegającą zachowaniom agresywnym, kształtują umiejętność troski o własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi, bliżej poznają personel szkolny (pani kucharka, pani sprzątająca, pan woźny), którzy także oprócz nauczycieli dbają
w szkole o ich bezpieczeństwo, poznają telefony do instytucji, które pomagają ludziom. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.


Program skierowany do uczniów klas 2
Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Marzena Tańska.